Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 

DRUHY DIKTÁTOV

1. Diktát po zrakovej a sluchovej príprave -diktát s upozornením

Učiteľ napíše pred hodinou text diktátu na tabuľu a graficky zvýrazní isté pravopisné javy. Žiaci text čítajú, analyzujú a pravopisné javy zdôvodňujú. Po rozbore sa text zakryje a učiteľ ho nadiktuje. Po napísaní sa text odkryje a žiaci ho porovnávajú s predlohou, pričom si opravujú chyby.

2.Komentovaný diktát

Učiteľ najprv prečíta celý text, žiaci ho pozorne počúvajú a pritom si uvedomujú pravopisné javy. Potom učiteľ diktuje text veľmi pomaly, aby žiaci mohli súbežne s písaním nahlas komentova pravopis.

3. Zrakový diktát

Žiaci si pred napísaním sami prečítajú text, potom učiteľ text zakryje a diktuje ho.

4. Autodiktát

Žiaci spamäti písu text, ktorý najprv prebrali ako cvičenie po zrakovej a sluchovej príprave. Text sa naučia doma spamäti a potom ho doslova reprodukujú. Pri kontrole diktátu hodnotíme zvlášť reprodukciu textu, zvlášť pravopisnú stránku. Ako autodiktát sú vhodné prozaické texty hodnotené obsahom aj štýlom, v ktorých sa nevyskytujú dosiaľ neprebrané pravopisné javy.

5. Výberový diktát

Žiaci počúvajú text po predbežnej zrakovej a sluchovej príprave, ale zapisujú si iba slová, v ktorých je preberaný pravopisný jav. Výberové cvičenia sú veľmi efektívne, lebo umožňujú precvičovať viacero pravopisných javov súčasne. Sú náročné na pozornosť a postreh žiakov, nonrýchlo spôsobujú únavu. Preto by výberové cvičenia nemali byť zbytočne dlhé.

6. Vysvetľovací diktát

Diktát s výkladom. Tvorí prechod medzi nácvičným a kontrolným diktátom. Zaraďujemem ho na záver nácviku istého pravopisného javu. Rozbor textu sa robí zásadne po diktovaní, oprava hneď po vysvetlení pravopisných javov.

7. Prípravný diktát

Ide o spojenie kontrolného diktátu so zrakovým. Žiaci najprv odpíšu vopred rozrobený text a na druhý deň ho píšu ako kontrolný diktát.

8. Voľný diktát

Tvorí prechod k reprodukcii. Pred diktovaním učiteľ zopakuje so žiakmi pravopisné poučky, ktoré budú musieť použiť pri písaní textu. Až potom prečíta text. Po druhom prečítaní žiaci píšu text bez diktovania podľa toho, ako si ho zapamätali.

9. Tvorivý diktát

Slúži ako pravopisná prípravav na samostatnú slohovú prácu.Žiaci píšu príbeh podľa danej osnovy, v ktorej sú slová s pravopisnými problémami. Tieto slová musia vo svojom písanom texte použiť. Nie je to teda diktát v pravom slova zmysle, ale slohové cvičenie.

10. Odpisovanie textu

Je to druh nácvičného diktátu. Jeho zmyslom je presvedčiť žiaka o tom, aká dôležitá je pri písamní pozornosť.Učiteľ číta text po vetách. Po každej vete kladie otázku. Zmyslom tejto práce je, aby si žiak zvykol okamžite reagovať na pravopisnú problematiku počutého textu.

11. Kontrolný diktát

Slúži na preukázanie toho, do akej miery je pravopisný jav u žiakov zvládnutý.

 

 

 

 

TOPlist