Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 

Špecifické vývinové poruchy učenia

 

Špecifické vývinové poruchy učenia sú oslabenia v schopnostiach a funkciách primárne potrebných k získaniu výukových zručností.

Špecifické vývinové poruchy učenia sa málokedy vyskytujú izolovane /najčastejšie býva izolovaná dysgrafia/, ale skôr v kombinácii dvoch, troch, prípadne viacerých porúch.

 


Dyslexia – je porucha prejavujúca sa v čítaní. Úroveň čítania je nižšia než všeobecná inteligencia. Môže postihovať rýchlosť, techniku, presnosť čítania a porozumenie textu.


Prejavy:

 • zámena opticky podobných písmen napr. b-d, s-z, m-n, u-n ...
 • zámena písmen, ktorých fonémy sú akusticky podobné napr. b-p, ž-š, t-d, s-z, k-g...
 • zámena funkčne podobných písmen, napr. samohlások a-o-e-u, spoluhlások h-k-l
 • kinetická inverzia písmen /zámena poradia písmen v čítaných slovách/
 • nerešpektovanie počtu písmen v slovách, počtu slov vo vetách / vynechávanie písmen, vkladanie samohlások do spoluhláskových skupín, vynechávanie akejkoľvek časti slova
 • nepoznávanie všetkých písmen, viazne spojenie písmeno-fonéma, spomínanie, zjavná neistota
 • ťažkosti pri prechode od slabikovania k plynulému čítaniu
 • nerozlišovanie kvality písmen, slabík / zanedbávanie dĺžňov, nesprávne čítanie mäkkých a tvrdých slabík di, ti, ni, li, dy, ty, ny, ly, prípadne zámena týchto slabík /
 • často sa vyskytuje dvojité čítanie

 

 

Dysgrafia– je znížená schopnosť až neschopnosť osvojiť si zručnosť písania. Porucha postihuje grafickú /formálnu stránku / písomného prejavu, nie obsahovú.


Prejavy:

 • nedodržiavanie veľkosti a tvaru písmen
 • dysgrafik si často nepamätá tvar písmena, dlho si naň spomína, nevie ho napodobniť
  • nesprávny sklon písma
  • nedodržiavanie liniatúry
  • zrkadlové tvary písmen
  • zámeny grafém, najčastejšie sa vyskytuje zámena a/o, m/n, búd, t/d, z/s, p/b, h/ch, k/g, š/ž, h/k/l,
  • písanie neobratné
  • písmo neúhľadné, až nečitateľné
  • línie a ťahy ostré, neplynulé
  • zvýšený tlak na podložku
  • nesprávny úchop pera
 •  


  Dysortografia – je porucha učenia prejavujúca sa v pravopise. Nepostihuje celú oblasť gramatiky, týka sa len tzv. špecifických dysortografických javov.

  Prejavy:

  • ťažkosti v diferenciácii mäkkých a tvrdých slabík dy/di, ty/ti, ny/ni, ly/li
  • písanie slabík di, ti, ni, li, de, te, ne, le s mäkčeňom
  • problematická diskriminácia krátkych a dlhých samohlások
  • nerešpektovanie poradia písmen v slovách, vynechávanie písmen, prehadzovanie poradia písmen v slovách, vkladanie samohlások do spoluhláskových skupín, pridávanie písmen
  • nezvládnutá analýza viet, spájanie slov vo vetách
  • rozdelené písanie slov

   

   

  Dyskalkúlia– je porucha matematických schopností. Ide o významne narušenú štruktúru vlôh pre matematiku pri normálnej úrovni a štruktúre všeobecnej inteligencie, s výnimkou matematického faktora. Dyskalkúlia znamená zaostávanie v schopnosti rozumieť matematickým pojmom, vzťahom a uplatňovať ich pri riešení matematických úloh.

   

  Prejavy:

  1. Praktognostická dyskalkúlia

  • dieťa nedokáže primerane matematicky manipulovať s konkrétnymi alebo nakreslenými symbolmi. Matematickou manipuláciou rozumieme tvorenie skupín podľa nejakého spoločného znaku napr. farby, veľkosti, tvaru
  • dieťa má ťažkosti zoradiť predmety podľa veľkosti, dĺžky atď.
  • nedokáže porovnávať skupinky podľa počtu
  • nevie odhadovať počet predmetov bez zratúvania
  • v geometrii – ťažkosti v diferenciácii geometrických tvarov


  2. Verbálna dyskalkúlia

  • dieťa má ťažkosti v slovnom označovaní množstiev, počtov predmetov, číslic, operačných znakov, či aritmetických úkonov
  • nedokáže ukázať slovne udaný počet prstov, predmetov, alebo naopak označiť číslovkou
  • počet ukázaných predmetov či hodnotu napísaného čísla
  • nevie verbalizovať rad čísel usporiadaných podľa určitého princípu napr. číselný rad v smere vzostupnom a zostupnom, násobky čísel, párne a nepárne čísla


  3. Lexická dyskalkúlia

  • dieťa nevie čítať matematické symboly /číslice, operačné znaky/
  • zamieňa operačné symboly napr. + za -, . za : ,
  • nie je schopné prečítať viacmiestne číslo s nulami, čísla napísané zvisle
  • zamieňa tvarovo podobné čísla napr. 6/9, 3/8, rímske číslice IV – VI, číslo 356 prečíta ako 3, 5, 6


  4. Grafická dyskalkúlia

  • dieťa nevie písať matematematické znaky, číslice atď.
  • má ťažkosti pri písní viacmiestnych čísel /píše ich v opačno poradí, zabúda písať nuly/
  • píše neprimerane veľké číslice, písomný prejav je neúhľadný
  • pri písaní pod seba nie je žiak schopný umiestňovať jednotky pod jednotky, desiatky pod desiatky atď.
  • v geometrii sa objavujú problémy pri rysovaní


  5. Operačná dyskalkúlia

  • dieťa nie je schopné prevádzať matematické operácie – scčítanie, odčítanie, násobenie...
  • často sa objavujú zámeny operácií /sčítanie-odčítanie/
  • deti s operačnou dyskalkúliou sa často uchyľujú k písomnému počítaniu aj takých príkladov, ktoré možno ľahko zvládnuť aj spamäti
  • žiaci s operačnou dyskalkúliou majú problémy pri riešení kombinovaných úloh, kde je potrebné udržať v pamäti jednotlivé výsledky /tzv. reťaz 5+3+8-2/


  6. Ideognostická dyskalkúlia

  • nedostatky v pojmovej činnosti, v chápaní matematických pojmov a vzťahov medzi nimi

   

TOPlist